Viktig melding:

Informasjon om koronarestriksjoner for deg som reiser kollektivt

Til forside - reisnordland.no

Rabatter

Her er oversikten på de rabatter som er tilgjengelig på våre billetter i Nordland.

Bilde

Voksen

 • Alle typer billetter til buss kjøpes i appen Billett Nordland
 • Enkeltbilletter kjøpt i appen gir 20% rabatt for voksne
 • Billett Nordland brukes til bussreiser i hele Nordland
   

Barn under 6 år (buss)/barn under 4 år (hurtigbåt)

 • Barn under 6 år reiser gratis på busser
 • Barn under 4 år reiser gratis på hurtigbåter

Barn (6 t.o.m. 15 år)

 • 50 % rabatt på fullpris voksen.
 • 30-dagers billett.
 • På buss gjelder barn f.o.m. 6 år t.o.m. 15 år. Barn under 6 år gratis.
 • På hurtigbåt gjelder barn f.o.m. 4 år t.o.m. 15 år. Barn under 4 år gratis.
 • Travel Pass Nordland til kr 495,- (periodeprodukt som gir ubegrenset reise i 7 dager, med alle busser og hurtigbåter i hele Nordland)

Ungdom 16 til og med 19 år (Ungdomskort)

Ungdomskort kjøpes i appen Billett Nordland

 • Fra og med 15. august kan 15-åringer som fyller 16 år mellom 15. august og 31. desember, kjøpe Ungdomskort
 • Reis så mye du vil med buss, hurtigbåt og ferge i hele Nordland for 420,- kroner i måneden
 • Ungdomskortet gjelder ikke på kommersielle bussruter som flybuss og nattbuss.

 

 

Student, elev i videregående skole og lærling

Alle billetter, med unntak av skolekort for elever med skyssrett, kjøpes i appen Billett Nordland
 • 30-dagers billett.
 • Med student mener vi heltidsstudenter ved universitet og høgskoler, elever ved videregående skoler og lærlinger. Det er en øvre aldersgrense på 29 år for kjøp av studentprodukter, altså fra dagen du fyller 30 år er det ikke tillat å kjøpe billett med studentrabatt. Dette gjelder for heltidsstudenter til og med 29 år. 
 • Studenter må kunne forevise studentbevis enten på app eller på studentkort med gyldig semestermerke. Elever i videregående må kunne forevise gyldig skolekort med semestermerke. Lærlinger må kunne forevise gyldig lærlingekontrakt/lærlingebevis. NB: Semestermerke for vårsemesteret gjelder fram t.o.m. 31. august. Fra og med 1. september må studentkortet/gyldigheten i app være fornyet for å være gyldig.
 • Studentrabatten gjelder for deg som studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter omfattes også av ordningen. Dette gjelder for de utenlandsstudenter som er heltidsstudenter til og med 29 år.  Se link til hvilke skoler som omfattes av ordningen HER for å se om ditt utdanningssted gir rett til studentrabatt.
 • Ungdom som har fått brev om at de er opptatt på skole fra høsten vil få studentrabatt på buss og hurtigbåt ved fremvisning av opptaksbrevet sammen med annen legitimasjon som viser at det er riktig person. Etter at skolen har startet skal det vises ordinær legitimasjon med gyldig semestermerke.
 • Studenter og videregående skoleelever får rabatterte reiser (50 %) fra og med sone 4. I sone 2 og 3 betales det mistetakst voksen, altså for en sone. På hurtigbåt gis det 50% studentrabatt på alle reisestrekninger. 
 • Ordningen gjelder for studenter/ skoleelever som har rett til stipend/ lån fra Statens Lånekasse, og har gyldig student-/ skolekort. Ordningen gjelder også utenlandske studenter ved norske utdanningssteder, og studenter på besøk i Norge med utenlandsk skole-/ studentkort. Rabatten gjelder ikke for personer på voksenopplæring, språkopplæring eller liknende i kommunal regi. Student/skolerabatt gjelder ikke skoler/ utdanningssteder hvor eleven ikke har rett til stipend/ lån fra Statens Lånekasse.
 • Studentkort med gyldig semestermerke, skolekort for elever i videregående skole, eller lærlingekontrakt må alltid medbringes på bussen for å oppnå gyldig rabatt. Det godtas også en egen studentbevisapp fra universiteter og høgskoler i Norge. Appen skal inneholde bilde av studenten, og nede på appen skal det være et semestermerke. For at appen skal være gyldig må det vises semestermerke for riktig semester.
 • Det gis ikke ytterligere rabatt utover student/skolerabatt ved bruk av reisekort (verdikort) som betalingsmiddel
 • Travel Pass Nordland til samme pris som voksen billett.

 

Honnør (over 67 år eller uføre)

50 % av fullpris gis til:

 • personer over 67 år.
 • uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd.
 • blinde/svaksynte med dokumentasjon (honnørkort).
 • ektefelle/ samboer/ registrert samboer til person med rett til honnørrabatt når de reiser sammen.
 • Reisende som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med honnørbevis, postverkets identitetskort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal forevise legitimasjon fra NAV. Blinde skal i tillegg til identitetskortet vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund.
 • Retten til honnørrabatt omfatter også EØS-borgere med med en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50% uføretrygd fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land, tilsvarende norsk folketrygd. Honnørkort skal være utstedt fra NAV.
 • Tilleggslegitimasjonen er bare gyldig sammen med en av de ovennevnte legitimasjonsformer.
 • Døvblinde gis rett til å ta med seg en ledsager gratis. Legitimasjonskort, utstedt av enten Døvblindsenteret i Nord-Norge, Skådalen kompetansesenter, Vestlandet kompetansesenter eller Andebu Døvblinde senter må forevises. 
 • Travel Pass Nordland til samme pris som voksen billett.
 • Utover dette er det ingen rabatt på honnør billett. Heller ikke ved bruk av appen Billett Nordland.

Honnør med reisepenger

 • Honnør har halv pris på voksen billett. 
 • Travel Pass Nordland til samme pris som voksen billett.
 • Utover dette er det ingen rabatt på honnør billett. Heller ikke ved bruk av appen Billett Nordland. 

 

Militær

Alle billetter kjøpes i appen Billett Nordland
 • Vernepliktige (korporaler og menige), og sivilt tjenestepliktige, skal betale fullpris voksen i sone 1 til og med sone 3. Etter det gis 50 % rabatt på voksenbillett. Rabatten gjelder innkallingsreiser, tjenestereiser, permisjonsreiser og dimisjonsreiser for den tjenesteperioden som er innført i tjenestebeviset. Tjenestebevis tjener som legitimasjon. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.
 • Rabatten gjelder kontantbilletter eller ved bruk av reisekort.
 • Ved bruk av appen Billett Nordland som betalingsmiddel, gis ikke rabatter utover den rabatt som allerede er gitt.
 • Travel Pass Nordland til samme pris som voksen billett. 
Nettside og CMS: Digitalt Byrå