Viktig melding:

Råd og informasjon til deg som reiser kollektivt i korona tider

Til forside - reisnordland.no

Informasjon om skoleskyss ved oppstart av alle klassetrinn 11.mai 2020

Informasjon om skoleskyss for elever som bruker kollektivtransport.

Regjeringen har vedtatt at grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Skoleskyssen i Nordland har stort sett gått som normalt mens skolene har vært stengt. Dette vil den fortsette å gjøre. Samtidig opprettholder vi smitteverntiltakene og oppfordrer de reisende til å holde avstand.

Vanlige rutetider
Skolebussene og den øvrige rutetrafikken vil gå etter ordinære rutetider.
Det er allerede iverksatt smitteverntiltak på den ordinære kollektivtrafikken. Herunder også skolebussene.

Mer renhold og begrenset kontakt med sjåfør
Renholdet er intensivert betraktelig. Vask av kontaktflater som håndtak, stoppknapper, etc. har høy prioritet. Validering av reisekort og skolekort er også avskaffet.
På busser med flere innganger er fremre dør avstengt. Sjåføren skal ikke ha direkte kontakt med de reisende.

Basert på utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for skoletrinn1.-7. og Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole under Covid-19 utbruddet 2020 (oppdatert 7. mai 2020) anbefaler Nordland fylkeskommune følgende retningslinjer for skoleskyss:

• Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
• Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
• Ved bruk av skoleskyss, bør elevene holde avstand til hverandre.
• Elevene må holde minst en meters avstand når de venter på bussen
• Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

Ber foresatte kjøre sine barn
Selv om det anbefales å unngå offentlig transport dersom man kan for å redusere belastningen, mener vi skoleskyssen i Nordland skal være trygg.
Smitteraten i Nordland er lav. Det er få av skolebussene som til vanlig er helt fulle. Vi oppfordrer til at en stor andel foresatte å kjøre sine barn til skolen og dermed begrense trykket på bussene.

Må instrueres i retningslinjene
Det er nå eldre elever som skal tilbake til skolen. De har dermed bedre forutsetninger for å forstå og gjøre vurderinger i henhold til nye retningslinjer. Uansett er det viktig at skolene og ikke minst foresatte instruerer elevene i hvordan de skal opptre før, under og etter bussturen.
Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område, og skal sørge for forsvarlig av/påstigning av elevene. Skolen har også ansvar for elevenes oppførsel under transport, jf., opplæringsloven § 13-4. Vi ber derfor om at skolene sikrer at elevene og de foresatte blir gjort oppmerksom på retningslinjene for skoleskyss.

Sjåførene er for tiden adskilt med sperrebånd og skal av smittevernhensyn ikke bevege seg blant øvrige passasjerer. De vil dermed ikke ha mulighet til å instruere elevene i særlig grad selv om de selvfølgelig bidrar noe.

For elever som fraktes i drosje eller med mindre kjøretøy der det er utfordrende å overholde krav til avstand, må det brukes skjønn. Søsken og elever som omgås på fritiden, samt elever som skal være i felles grupper på skolen, vil kunne fraktes til og fra skolen i samme kjøretøy.

Begrenset tilgang på ekstra busser
Det er ennå uklart hvordan den enkelte skole vil organisere skolehverdagen. Det er viktig for fylkeskommunen å presisere at bussparken i Nordland i all hovedsak er dimensjonert for normale skoledager da mengden passasjerer er på sitt høyeste. Dette betyr at det er lite fleksibilitet i tilbudet nå når alle skolene skal åpnes. Det er det er få busser og andre kjøretøy tilgjengelig for supplering og ekstrakjøring. Når helsemyndighetene nå langt på vei anbefaler at kapasiteten på bussene halveres sier det seg selv at det vil være tilnærmet umulig å sikre at det ikke er mer enn en elev per dobbeltsete. Det anbefales derfor at de som kan komme seg til skolen på egen hånd gjør det slik at det blir større avstand på bussen for de som må ta den.

Fylkeskommunen følger situasjonen fortløpende
Fylkeskommunen vil selvsagt iverksette tiltak der dette er mulig og der vi ser det blir store utfordringer. Dette må i så fall gjøres i dialog mellom fylkeskommunen, busselskapene og berørt kommune/skole.
FHI presiserer i sin veileder at avstand mellom reisende er viktigere dess lengre reisen er. Det er i den sammenheng naturlig å nevne at i de fleste tilfeller ligger skolene på befolkningstette steder og at bussene gjerne ikke blir mer enn halvfulle før de aller siste minuttene før ankomst skole, og at bussen tilsvarende tømmes raskt på hjemtur. Helsemyndighetene presiserer at det ikke anses som nærkontakt dersom man har mindre enn 2 meters avstand i mindre enn 15 minutter sammenhengende.

Sjåførene skal vise skjønn
På samme måte som når bussene blir fulle i normale tider, har sjåføren myndighet til ikke å ta på flere passasjerer dersom total kapasitet er mer enn 50 prosent utnyttet. I henhold til koronaveilederen er det viktigere å påse avstand mellom de reisende på lange reiser enn på korte. Sjåførene er anmodet om å vise skjønn. Skolebarn som reiser alene skal ikke settes igjen, og det må også gjøres vurderinger med tanke på hvor lenge det eventuelt må ventes på neste avgang.

Vi ber om at dette formidles til skoler, elever og foresatte.
Ellers henvises det til folkehelseinstituttets anbefalinger og veiledere.

Nettside og CMS: Digitalt Byrå